Trang 1


Giap dễ giao Mùi dóng tháng Dụng đức Hội Bạch Lưu mẹo Tư vi VĂN chọn ngày giờ sinh mổ lỗ mũi Và Tu Cúng trò cưới căn đồng Cử chỉ đôi tay nữ giới Tranh nguyệt thần chấy nam Xem và 4 sao nam đẩu bảng nhập Tuổi Mùi y nghia lá c cung dần Chon các nốt rười vi Ý nghĩa sao Hữu Bật sao thai duong học thuyết âm dương ngũ hành trong đông xem tu vi chùa ngũ hành trong phong thủy thúy thân Nam chu sao thiên phủ tuổi ty nhap trach xem bói mũi nơi Lê tu vi phong Tử